WAŻNE!

  • Aby zgłosić się do udziału w warsztacie, prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu: i wypełnić formularz zapisu.

  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztacie.

  • Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  • Warsztaty należy opłacić (przelewem lub gotówką) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania maila bądź informacji telefonicznej. Brak opłaty w podanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztacie.


Formularz zapisu na warsztaty „Abecadło Rozwoju”:

III Przegląd Wokalny SONORO - KARTA ZGŁOSZENIA

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Imię i nazwisko II uczestnika (opcjonalne w przypadku duetu)

Kategoria wiekowa (wymagane)
1 - uczniowie klas I-III szkół podstawowych2 - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych3 - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych4 - uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli

Nazwa instytucji zgłaszającej (opcjonalne)

Imię i nazwisko instruktora (opcjonalne)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

CZEŚĆ II - REPERTUAR

Piosenka 1

Tytuł:

Autor tekstu:

Autor muzyki:

Rodzaj akompaniamentu:
- podkład muzyczny- instrument muzyczny (jaki? Prosimy podać wymagania techniczne instrumentu poniżej)- chórek

Instrument - wymagania techniczne:

Czas trwania:


CZĘŚĆ III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem (wymagane) Regulamin

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną określoną w pkt. VIII.1 Regulaminu (wymagane) Klauzula informacyjna

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka podanych w celu uczestnictwa w III Przeglądzie Wokalnym SONORO, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (wymagane)

Dane osobowe moje i dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO*, podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w III Przeglądzie Wokalnym SONORO.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO* to znaczy:
a) przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na imienne publikowanie wyników, rejestrowanie i publikowanie wizerunku mojego/mojego dziecka zarejestrowanego podczas III Przeglądu Wokalnego SONORO na stronie internetowej MOKiS (www.mokis.info), profilach internetowych zarządzanych przez MOKiS oraz w mediach w celu informacji i promocji działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy (wymagane)"

TAKNIE