WAŻNE!

  • Aby zgłosić się do udziału w warsztacie, prosimy zapoznać się z treścią Regulaminu: i wypełnić formularz zapisu.

  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztacie.

  • Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  • Warsztaty należy opłacić (przelewem lub gotówką) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania maila bądź informacji telefonicznej. Brak opłaty w podanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w warsztacie.


Formularz zapisu na warsztaty „Abecadło Rozwoju”:

III Przegląd Wokalny SONORO

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Imię i nazwisko II uczestnika (opcjonalne w przypadku duetu)

Kategoria wiekowa (wymagane)
1 - uczniowie przedszkoli i klas 02 - uczniowie klas I-III szkół podstawowych3 - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych4 - uczniowie klas VII-VIII5 - uczniowie klas ponadgimnazjalnych, dorośli

Nazwa instytucji zgłaszającej (opcjonalne)

Imię i nazwisko instruktora (opcjonalne)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

CZEŚĆ II - REPERTUAR

Piosenka 1

Tytuł:

Autor tekstu:

Autor muzyki:

Rodzaj akompaniamentu:
- podkład muzyczny- instrument muzyczny (jaki? Prosimy podać wymagania techniczne instrumentu poniżej)- chórek

Instrument - wymagania techniczne:

Czas trwania:

Piosenka 2

Tytuł:

Autor tekstu:

Autor muzyki:

Rodzaj akompaniamentu:
- podkład muzyczny- instrument muzyczny (jaki? Prosimy podać wymagania techniczne instrumentu poniżej)- chórek

Instrument - wymagania techniczne:

Czas trwania:


CZĘŚĆ III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem (wymagane) Regulamin


Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka podanych w celu uczestnictwa w II Przeglądzie wokalnym SONORO, organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy. (wymagane)

Dane osobowe moje i dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO*, podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Przeglądzie Wokalnym SONORO.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO* to znaczy:
a) przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Przyjmuję do wiadomości informację, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, reprezentowana przez Dyrektora – Agatę Szpiłyk, tel.: (71) 314-22-03; e-mail: sekretariat@mokis.info, Inspektorem danych osobowych jest Danuta Majcher, e-mail: meksoft@vp.pl, że celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji uczestników warsztatów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, o przysługujących mi prawach (dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawie do przenoszenia danych), że nie jestem profilowany/a, że dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jedynie na podstawie obowiązujących przepisów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych., że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje mi również prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas III Przeglądu Wokalnego SONORO organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy na stronie www.mokis.info, na profilach społecznościowych instytucji i w lokalnej prasie w celu promocji działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

TAKNIE