Regulamin  Jarmarku Bożonarodzeniowego „Święta w Mieście”

 

Termin:                      08 – 09 grudnia  2018 r.

Miejsce:                     Oleśnica – parking przy Sali Widowiskowej ul. Kochanowskiego 4

Organizator:             Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy

 

Warunki uczestnictwa, ogólnie przepisy organizacyjne:

 1. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Jarmarku jest nadesłanie wypełnionego odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (karty zgłoszenia) mailem wraz ze zdjęciem stanowiska pod adres: oferty@bifk.info pocztą lub składać osobiście w siedzibie BIFK: Sala Widowiskowa ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.

Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem i podporządkowaniem się Regulaminowi.

Uwaga! W zgłoszeniu należy bezwzględnie wypełnić wszystkie pola.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 listopada (decyduje data wpływu do siedziby biura).
 2. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Jarmarku.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 1. Zakwalifikowany do Jarmarku Bożonarodzeniowego otrzyma od Organizatora potwierdzenie (mailowe lub telefoniczne).
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora, Organizator przydziela Uczestnikowi stoisko oznaczone numerem/wydzielone miejsce na parkingu przy Sali Widowiskowej ul. Kochanowskiego 4.
 3. Organizator przewiduje darmowe stoiska w domkach wystawienniczych zamykanych z ladami ekspozycyjnymi z trzech stron domku.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości sprzedawania z samochodów lub pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa i niepowiadomienia organizatora w terminie po 23.11.2018 r., organizator może wystąpić o zwrot kosztów związanego
  z organizacją stoiska.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia dni i godzin użytkowania domku. Oznacza to, ze domek jest integralną częścią Jarmarku Bożonarodzeniowego, który organizowany jest w określonych dniach i godzinach, wymagamy od wystawców ekspozycji i sprzedaży przez 2 dni, w godzinach sobota-niedziela 9-20.

 

Organizacja stoisk i przepisy porządkowe

 1. Uczestnik Jarmarku zobowiązany jest do stawienia się w dniu Jarmarku tj. 08 grudnia 2018 r.  do godz. 8.00 i opuszczenia terenu Jarmarku 09 grudnia 2018 r. do godz. 22.00.
 2. W czasie Jarmarku działalność handlową można prowadzić tylko w wyznaczonym miejscu.
 3. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru  niezgodnego
  z charakterem Jarmarku.
 4. Uczestnik odpowiada za wszelkie uszkodzenia domku (stoiska), które powstały na skutek użytkowania podmiotu w czasie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 5. Uczestnicy Jarmarku zorganizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją.
 6. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym miejscem.
 7. Użytkownicy stoisk gastronomicznych, z art. spożywczymi są zobowiązani uzgodnić oferowany asortyment w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą muszą posiadać ważne książeczki zdrowia. Podmioty sprzedające alkohol są zobowiązane do posiadania koncesji. Wszelkie pozwolenia i regulacje prawne dotyczące sprzedawanych towarów leżą po stronie sprzedającego.
 8. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.
 9. Za bieżące utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.
 10. Uczestnik ubezpiecza artykuły handlowe na własny koszt i ryzyko.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po
  i w trakcie trwania Jarmarku.
 12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody
  i innymi przyczynami losowymi.
 13. Organizator może zapewnić dostęp do prądu i bieżącej wody po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania w formularzu zgłoszeniowym.

Przepisy końcowe:

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie do Stoiska Organizacyjnego Jarmarku.
 2. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane
 3. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.