Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy z dn. 19.08.2019 r.

REGULAMIN BILETOWANYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY

§1

Słownik pojęć:

 1. MOKIS – sprzedawca: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, NIP 911-20-12-898, REGON 363375003,

 2. Wydarzenie – każdy koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez MOKIS,

 3. Dyrektor – Dyrektor MOKIS,

 4. Bilet – bilet tradycyjny w formie papierowej uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez MOKIS,

 5. Kasa – punkt sprzedaży biletów działający w budynku MOKIS – Sala widowiskowa, ul. J. Kochanowskiego 4, harmonogram pracy kasy zamieszczony jest na stronie internetowej www.mokis.info, w budynkach MOKIS, tel. 71 399-93-15,

 6. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie na bilety (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta),

 7. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (składający zamówienie na bilety poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej MOKIS www.mokis.info, umowa sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego),

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży biletu na odległość za pośrednictwem strony internetowej MOKIS www.mokis.info, określające co najmniej liczbę biletów oraz Wydarzenie,

 10. Faktura – faktura VAT sprzedaży.

§2

Postanowienia ogólne:

1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy rezerwacji i sprzedaży biletów.

2.Ceny jednostkowe biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena biletu jest podawana przed złożeniem zamówienia na dane wydarzenie.

3.Informacje dotyczące poszczególnych biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.Kupujący składający zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informacje o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia zamówienia, były mu dostarczane w formie elektronicznej.

§3

Sprzedaż biletów:

 1. MOKIS prowadzi sprzedaż biletów w kasie zgodnie z terminarzem sprzedaży biletów.

 2. Formą płatności za bilety kupowane w kasie MOKIS jest gotówka.

 3. Faktury dla osób fizycznych wystawiane są na żądanie Kupującego. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot do kasy paragonu fiskalnego wystawionego w dniu sprzedaży.

 4. Bilety niezarezerwowane zgodnie z §4 w rzędach od VII do XII są udostępniane również do sprzedaży w kasie.

§4

Rezerwacja i zakup biletów przez stronę internetową www.mokis.info:

1. Pula biletów przeznaczonych do rezerwacji wynosi do 140 szt. na jedno wydarzenie organizowane w sali widowiskowej w rzędach od VII do XII. Na pozostałe wydarzenia organizowane przez MOKIS, na innych obiektach, pula jest ustalana każdorazowo przez Dyrektora.

2.Rezerwacja biletów dokonywana jest przez kupującego (w tym konsumenta) poprzez formularz zamówienia online na stronie www.mokis.info, na maksymalnie 50 szt. biletów na jedno wydarzenie, na podstawie jednego zamówienia, od jednego kupującego.

Przy korzystaniu z formularza zamówienia online przez osobę fizyczną (konsumenta) niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, wydarzenie, ilość biletów oraz adres (przy zakupie biletów na fakturę VAT).

Przy korzystaniu z formularza zamówienia online przez kupującego – podmiot gospodarczy niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa firmy, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej , numer telefonu kontaktowego, wydarzenie oraz ilość biletów.

Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest e-mail zwrotny z działu rezerwacji z nadanym numerem zamówienia.

Płatność za rezerwacje następuje przelewem tradycyjnym na konto MOKIS w terminie do 3 dni roboczych od wysłania potwierdzenia zamówienia.

Rezerwacje dokonane przez podmioty gospodarcze wymagają opłacenia jedynie z konta firmowego.

W tytule przelewu prosimy podać: datę, godzinę, tytuł wydarzenia oraz nr zamówienia. Po wpływie środków na konto MOKIS wysyłana jest informacja zwrotna.

Warunkiem rezerwacji biletu jest dokonanie wpłaty w wymaganym terminie, po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana; MOKIS wysyła informację zwrotną.

3.Rezerwacja biletów poza wymienionym wyżej limitem wymaga zgody Dyrektora.

4.Poszczególnym zamówieniom wpływającym do MOKIS na dane wydarzenie, nadawane są numery i rezerwacje są potwierdzane. Rezerwacje przyjmowane są do 4 dni roboczych przed danym wydarzeniem.

5.Odbiór biletów następuje w godzinach pracy kasy lub najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy , na podstawie numeru rezerwacji i nazwiska osoby zamawiającej/nazwy firmy lub dowodu wpłaty. Osoba odbierająca potwierdza odbiór opłaconych biletów czytelnym podpisem wraz z datą odbioru.

§5

Zwroty biletów:

 1. Zwrotu biletów zakupionych w kasie MOKIS i opłaconych gotówką można dokonać na podstawie nienaruszonego biletu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon/faktura) i wypełnionego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dowodu osobistego, najpóźniej do 7 dni roboczych poprzedzających dane wydarzenie.

 2. Zwrot biletów zarezerwowanych online (na podstawie rezerwacji przez formularz zamówienia) jest możliwy WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania wydarzenia. Kupującemu (konsumentowi) zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów z użyciem rezerwacji elektronicznej, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017r. poz.683, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi).

 3. MOKIS zwraca pieniądze za zakupione bilety w przypadku odwołania organizowanych imprez najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dane wydarzenie. Zwrot pieniędzy za bilety opłacone przelewem następuje w formie przelewu na konto do dwóch dni roboczych po dokonaniu zwrotu biletów w kasie MOKIS.

 4. Zwrot pieniędzy za bilety zakupione w kasie MOKIS następuje w formie gotówki, w dni robocze w godzinach ujętych w harmonogramie pracy kasy MOKIS. Informację dotyczącą terminu zwrotu gotówki można również konsultować z pracownikiem kasy pod numerem telefonu 71/399-93-15.

 5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety w przypadku wystawienia faktury jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez zwracającego bilety.

§6

Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:

 1. Bilet uszkodzony, zniszczony, który nie pozwala na identyfikację – może zostać uznany za nieważny.

 2. Osoby przebywające na terenie MOKIS zobowiązane są zachować bilet do ewentualnej kontroli.

 3. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. MOKIS zapewnia każdemu kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia kupującego.

§7

Regulamin obowiązuje od 19.08.2019 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu biletowanych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MOKiS

Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Sprzedaży Biletów - Zwroty (209.1 KiB)

………………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………

(Imię, Nazwisko / Firma)*

…………………………………………………

(nr telefonu)

Nr rachunku bankowego*:

………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że jestem posiadaczem niewykorzystanych biletów jednorazowych

o numerach…………………………………………………………………………………………….,

zakupionych w dniu .………………………….…, dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest:

paragon /faktura nr*   ……….……………………………………………………………………………..,

na wydarzenie …………………………………………………………………………………………, które odbędzie się w dniu ……………………… w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy,

w ilości:……………………. sztuk – cena za sztukę…………………………………..

Kwota zwrotu ogółem: …………………………………………………………………………………….

(słownie)……………………………………………….……………………………………………

Proszę o zwrot środków za niewykorzystane bilety na w/w konto/gotówką*

Podanie ww. danych jest dobrowolne.

Niniejszym wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię i nazwisko, nr telefonu, nr rachunku bankowego. Informacja  o imieniu i nazwisku oraz numerze konta bankowego jest niezbędna w celu dokonania zwrotu środków gotówką lub przelewem. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, ul. J. Kochanowskiego 4, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Danuta Majcher adres e-mail: meksoft@vp.pl. Informacja  o numerze telefonu jest niezbędna w celu kontaktu.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO[1], to znaczy:

 • przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Przyjmuję do wiadomości informację o celu  przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania,  prawie ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem c.d moje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jedynie na podstawie obowiązujących przepisów i nie będą  przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

………………………….

(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)