Regulamin II Przeglądu Wokalnego SONORO, 2019 Oleśnica

I. Organizator:

Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, ul. M. Reja 10, 56-400 Oleśnica

II. Terminy:

 • Zgłoszenia – do 6.03.2019 r.
 • Przesłuchania – 22.03.2019 r.
 • Występ laureatów i wyróżnionych – Dni Oleśnicy 1-2.06.2019 r.
 • Koncert laureatów i wyróżnionych – jesień 2019

III. Soliści i duety w kategoriach:

1 – przedszkola, oddziały „0” szkół podstawowych

2 – szkoły podstawowe klasy I-III

3 – szkoły podstawowe klasy IV-VI,

4 – szkoły podstawowe VII-VIII, III klasa gimnazjum

5 – dorośli

IV. Przedmiot i cele konkursu:

 1. Repertuar i motyw przewodni Przeglądu: piosenki z bajek i filmów.
 2. Popularyzacja śpiewania piosenek, twórczości muzycznej wśród mieszkańców miasta Oleśnicy, powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego.
 3. Promocja utalentowanych osób.
 4. Popularyzacja zajęć wokalnych jako formy ekspresji i rozwoju osobistego.

V. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru do wieku uczestnika
 • dykcja
 • interpretacja utworu
 • poprawność pod względem rytmicznym
 • ogólny wyraz artystyczny

VI. Nagrody:

 • W trakcie przesłuchań (22.03.2019 r.) jury wyłoni laureata z każdej kategorii wiekowej i osoby wyróżnione z każdej kategorii.
 • Z przesłuchań zwolnieni są uczestnicy kategorii 1. – przedszkola, klasy „0” szkół podstawowych. Uczestnicy tej kategorii występują tylko w trakcie Dni Oleśnicy 1-2.06.2019.
 • Laureaci i wyróżnieni wystąpią na scenie w Rynku w trakcie Dni Oleśnicy 1-2.06.2019. Szczegóły zostaną przekazane w terminie późniejszym.
 • Laureaci zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i upominkami.

VII. Warunki uczestnictwa:

 1. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści lub duety. Soliście może towarzyszyć chórek.
 2. Uczestnicy przygotowują dwa utwory z podkładem muzycznym lub akompaniamentem instrumentu. Jeden utwór główny z repertuaru muzyki filmowej, drugi utwór dodatkowy z repertuaru dowolnego.
 3. Uczestnicy kategorii 1 – uczniowie przedszkoli i klas „0” szkół podstawowych, mogą zaśpiewać piosenki z repertuaru piosenek dziecięcych. Uczestnicy tej kategorii są wyłączeni z przesłuchań. Występują tylko w trakcie Dni Oleśnicy 1-2.06.2019 r.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszenia (link do formularza zgłoszeniowego i plik do wydruku dostępne są na stronie www.bifk.info) do 6 marca 2019 r. razem z podkładem muzycznym na adres a.jach@bifk.info.
 5. Podkłady muzyczne w formacie mp3 należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: a.jach@bifk.info. Podkład muzyczny musi być opisany: „Imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu”. Należy także podać w mailu, który utwór jest główny. Dopuszcza się także przesłanie podkładów muzycznych na nośniku CDR do biura Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.
 6. Zgłoszenie może zostać złożone indywidualnie lub w imieniu instytucji/organizacji, którą Uczestnik reprezentuje. Nie ma limitu ilości reprezentantów.
 7. Przesłuchania do przeglądu rozpoczną się 22 marca 2019 r. (piątek) od godz. 12.00 (godzina może ulec zmianie) w Sali widowiskowej BiFK, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy. Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o harmonogramie przesłuchań do dnia 11 marca 2019 r.
 8. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się przed jury tylko i wyłącznie osobiście. Nagrania występu nie będą brane pod ocenę jury.
 9. Wykonawców oceni powołane przez Organizatora jury. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, dykcja, interpretacja utworu, poprawność pod względem rytmicznym oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy prezentują się przed jury w jednym utworze, chyba że jury poprosi o wykonanie drugiego utworu.
 10. Po każdej kategorii wiekowej jury udaje się na obrady. Jury wybiera 1 laureata i osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej. Decyzja jury jest niepodważalna.
 11. Laureaci i wyróżnieni są zobowiązani do wystąpienia na scenie w trakcie Dni Oleśnicy 1-2.06.2019 r.).

VIII. Przetwarzanie danych osobowych, publikacja wizerunku:

 1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10 reprezentowana przez Dyrektora Annę Zasada, tel. 71 716 52 10, adres e-mail: sekretariat@bifk.info. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl.
 2. Celem zbierania danych jest organizacja Przeglądu i realizacja działań statutowych instytucji. Dane osobowe Uczestników Przeglądu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla organizacji Przeglądu (w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Przeglądu, w tym ogłaszania jego wyników, prezentacji wybranych występów, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej).
 3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając udział w Przeglądzie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Przeglądu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Przeglądzie.
 4. Biorąc udział w Przeglądzie Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w materiałach promujących relację z wydarzenia, które będą publikowane na stronie www.bifk.info, profilu społecznościowym na FB: Sala widowiskowa w Oleśnicy i w lokalnej prasie w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym bezzwłocznie poinformują Uczestników.
 2. Wszelkie wątpliwości powstałe na tle stosowania regulaminu rozstrzyga organizator.
 3. Bliższych informacji udziela koordynatorka wydarzenia w imieniu Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy – Anna Jach, tel. 515-791-793.
 4. Załącznik do Regulaminu – Karta zgłoszenia Uczestnika.