REGULAMIN UDZIAŁU W ARTYSTYCZNYM JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM W DNIACH 08-09.12.2018

I. ZASADY ORGANIZACYJNE / ZAPISY
1. Artystyczny Jarmark Bożonarodzeniowy (dalej: Wydarzenie) odbywa się w Sali widowiskowej BiFK przy ul. Kochanowskiego 4, która jest placówką instytucji: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy (dalej: Organizator), z siedzibą 56-400 Oleśnica, ul. Reja 10.
2. Informacje o Wydarzeniu wraz z pełnym opisem programu artystycznego ogłaszane są na stronie internetowej BiFK www.bifk.info.
3. Zgłoszenia Wystawców przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.bifk.info i trwają do 25.11.2018 r. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie BiFK.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia Artystycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 28.11.2018 r.

II. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA (dotyczy Wystawców zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu)
1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy stoiska wg potrzeb opisanych w formularzu zgłoszeniowym (dostęp do prądu, stoły, krzesła i inne po wcześniejszym uzgodnieniu).
2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Wystawcy dostępu do toalet, czajnika, wody, kawy i herbaty.
3. Organizator zobowiązuje się do promocji Wydarzenia na swojej stronie www, stronie na Facebooku, w lokalnej prasie i lokalnych serwisach informacyjnych i zaprezentowania opisu Wystawcy na stronie internetowej www.bifk.info i na stronie na Facebooku: „Sala Widowiskowa w Oleśnicy”.
4. Organizator zobowiązuje się do przygotowania dodatkowego programu artystycznego w trakcie trwania Wydarzenia.

III. ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY
1. Wystawca zobowiązany jest do należytego przygotowania i obsługi własnego stoiska z zachowaniem dbałości o estetykę i jakość wystawianych wyrobów.
2. Miejsce na stoisko przydziela Organizator. Wszelkie zmiany miejsca Wystawca jest zobowiązany uzgodnić z Organizatorem.
3. Wystawca odpowiada za swoje stoisko i wszystkie wystawiane wyroby, a po zakończeniu Wydarzenia zobowiązuje się oddać sprzęty udostępnione przez Organizatora w nienaruszonym stanie.
4. Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w Wydarzeniu w godzinach podanych przez Organizatora. Wcześniejsze opuszczenie stoiska musi zostać wcześniej zgłoszone i ustalone z Organizatorem.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub wprowadzenia zmian w programie. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
2. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie potwierdzeniem, że Wystawca zgadza się z Regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz na wykorzystanie wizerunku i zdjęć wyrobów utrwalonych na fotografiach dla potrzeb organizacyjnych i promocyjnych oraz sprawozdawczych Organizatora oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem i Organizatorem (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
3. Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
– Administratorem danych jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10 reprezentowana przez Dyrektora Annę Zasada, tel. 71 716 52 10, adres e-mail: sekretariat@bifk.info.
– Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl,
– Celem zbierania danych jest zebranie zgłoszeń wystawców na Artystyczne Jarmarki i do działań statutowych Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.
– Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów praw.
– Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
– Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
– Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.
4. Na terenie Sali widowiskowej BiFK, w której odbywa się Wydarzenie Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu BiFK w zakresie użytkowania obiektu.