REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH Z CYKLU „ABECADŁO ROZWOJU” ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY

I. ZASADY ORGANIZACYJNE / ZAPISY

 1. Warsztaty odbywają się w jednej z placówek organizatora – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKIS), z siedzibą 56-400 Oleśnica, ul. J. Kochanowskiego 4.
 1. Rekrutacja na dane warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest każdorazowo na stronie internetowej MOKIS www.mokis.info.
 1. Na każde warsztaty przewidziana jest osobna rekrutacja.
 2. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.mokis.info i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc. Chęć uczestnictwa w warsztatach zgłasza się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 – wzór formularza) na adres: a.jach@mokis.info i zapoznanie się z regulaminem i klauzulą informacyjną (załącznik nr 2 – wzór klauzuli informacyjnej). Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
 1. Rekrutacja prowadzona jest także poprzez zgłoszenie telefoniczne lub osobiste w biurze Sali widowiskowej MOKIS przy ul. Kochanowskiego 4 u koordynatorki warsztatów Anny Jach, a.jach@mokis.info, tel. 515-791-793. Za termin zgłoszenia uznaje się wtedy termin przyjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez pracownika MOKIS.
 1. O pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis warsztatu wskazuje na inne kryterium. Zakwalifikowanie na warsztaty potwierdzane jest pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

II. OPŁATY

 1. Po otrzymaniu maila potwierdzającego uczestnictwo w warsztacie uczestnik jest zobowiązany do opłaty.
 1. Opłaty za udział w warsztacie przyjmowane są z góry. Dokonując opłaty uczestnik rezerwuje miejsce w grupie warsztatowej, ma zapewnione niezbędne materiały.
 1. Płatności za udział w warsztatach dokonać należy w terminie podanym w mailu potwierdzającym uczestnictwo, nie później jednak niż w ostatnim dniu roboczym przed terminem warsztatu (płatności gotówkowe). W przypadku przelewu opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem warsztatu. Na prośbę uczestnika – MOKIS wystawia faktury. Prośbę o wystawienie faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności. Płatności można dokonać:

a) przelewem na konto: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica

Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 z dopiskiem: [Imię i nazwisko uczestnika], opłata za warsztaty rozwojowe – [nazwa warsztatu]

b) gotówką w Kasie Sali widowiskowej MOKIS, przy ul. Kochanowskiego 4 (w godzinach otwarcia kasy).

 1. Nie uiszczenie opłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.
 1. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.
 2. Organizator dopuszcza zwrot opłaty w sytuacji, w której warsztaty zostały odwołane lub warsztaty zostały przeniesione na inny termin, który nie odpowiada Uczestnikowi warsztatu.
 3. Na terenie placówek MOKIS, w których odbywają się warsztaty uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu MOKIS w zakresie użytkowania obiektu.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).