FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO PRZEGLĄDU WOKALNEGO SONORO

  • Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przeglądu Wokalnego SONORO.
  • Przegląd odbędzie się 26 maja na scenie w Rynku w ramach Dni Oleśnicy, ale przy dużej ilości zgłoszeń w dniu 21 maja (poniedziałek) odbędą się przesłuchania wstępne.
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 27 kwietnia.
  • O szczegółach organizacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 10 maja.

Przegląd wokalny SONORO - 26.05.2018 (sobota)

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

Imię i nazwisko uczestnika (wymagane)

Imię i nazwisko II uczestnika (opcjonalne w przypadku duetu)

Kategoria wiekowa (wymagane)
1 - uczniowie przedszkoli2 - uczniowie klas 0-III szkół podstawowych3 - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych4 - uczniowie klas gimnazjalnych (II i III)5 - uczniowie szkół średnich6 - dorośli i seniorzy

Nazwa instytucji zgłaszającej (opcjonalne)

Imię i nazwisko instruktora (opcjonalne)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

CZEŚĆ II - REPERTUAR

Piosenka 1

Tytuł:

Autor tekstu:

Autor muzyki:

Rodzaj akompaniamentu:
- podkład muzyczny- instrument muzyczny (jaki? Prosimy podać wymagania techniczne instrumentu poniżej)- chórek

Instrument - wymagania techniczne:

Czas trwania:

Piosenka 2

Tytuł:

Autor tekstu:

Autor muzyki:

Rodzaj akompaniamentu:
- podkład muzyczny- instrument muzyczny (jaki? Prosimy podać wymagania techniczne instrumentu poniżej)- chórek

Instrument - wymagania techniczne:

Czas trwania:


CZĘŚĆ III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA, W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem (wymagane) Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zgłoszenia na Przegląd wokalny SONORO(wymagane)

Udostępniane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres email) służą wyłącznie w celu rekrutacji na Przegląd wokalny i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, zarejestrowanych podczas Przeglądu wokalnego SONORO przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy na stronie internetowej BiFK (www.bifk.info), profilach internetowych zarządzanych przez BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji BiFK w Oleśnicy (wymagane)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych oferentów jest – Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy reprezentowana przez Dyrektora.
2) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia warsztatów i nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3) Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celów.