Formularz zgłoszenia na II Artystyczny Jarmark Wielkanocny

18 marca 2018 r.

godz. 10.00-20.00

Sala widowiskowa BiFK przy ul. Kochanowskiego 4

  • Prosimy o dokładne i szczegółowe wypełnienie formularza.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5.03.2018 r.
  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku.
  • Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia II Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 8.03.2018 r.

II ARTYSTYCZNY JARMARK WIELKANOCNY - 18.03.2018 (niedziela)

CZĘŚĆ I - DANE WYSTAWCY

Imię i nazwisko/Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres internetowy/strona na Facebooku (wymagane)

Sprzedawane/prezentowane wyroby. Prosimy o krotki opis potrzebny do promocji wydarzenia (wymagane)

Potrzeby organizacyjne stoiska: dostęp do prądu, stoły i krzesła, wymiar stoiska i in. (wymagane)

CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIA WYSTAWCY, W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zgłoszenia na Jarmark (wymagane)

Udostępniane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres email) służą wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia udziału w Artystycznym Jarmarku Wielkanocnym i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój i mojego stoiska, pobranych z mojej strony internetowej i zarejestrowanych podczas Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego organizowanego przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy na stronie internetowej BiFK (www.bifk.info), profilach internetowych zarządzanych przez BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji BiFK w Oleśnicy (wymagane)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych oferentów jest – Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy reprezentowana przez Dyrektora.
2) Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizowania wydarzenia i nie będą udostępniane odbiorcom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3) Oferent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celów.

WAŻNE! O uczestnictwie w Jarmarku decyduje prawidłowo wypełniony formularz, wysłany do organizatora najpóźniej do 5.03.2018 r.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawców. Wystawca zostanie o wyborze powiadomiony najpóźniej do 8.03.2018 r.