Formularz zgłoszenia na II Artystyczny Jarmark Wielkanocny

18 marca 2018 r.

godz. 10.00-20.00

Sala widowiskowa BiFK przy ul. Kochanowskiego 4

  • Prosimy o dokładne i szczegółowe wypełnienie formularza.
  • Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5.03.2018 r.
  • Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Jarmarku.
  • Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Wydarzeniu tych Wystawców, którzy najlepiej swoimi wyrobami wpisują się w założenia II Artystycznego Jarmarku Wielkanocnego. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Wystawcy otrzymają najpóźniej do dnia 8.03.2018 r.

ZGŁOSZENIE WYSTAWCY NA ARTYSTYCZNY JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 8-9.12.2018 (sobota-niedziela)"

CZĘŚĆ I - OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Regulamin

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO* wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. M. Reja 10.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO*, to znaczy:
- przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
- w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Klauzuli informacyjnej Klauzula informacyjna


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój (lub pracownika) i produktów z mojego stoiska, pobranych z mojej strony internetowej i zarejestrowanych podczas wydarzenia organizowanego przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy na stronie internetowej BiFK (www.bifk.info), profilach internetowych zarządzanych przez BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji wydarzenia organizowanego przez BiFK w Oleśnicy (wymagane)


WAŻNE!
1) Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 25.11.2018 r. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca na Jarmarku.
2) W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru wystawców. Wystawca zostanie o wyborze powiadomiony najpóźniej do 30.11.2018 r.

CZĘŚĆ II - DANE WYSTAWCY

Imię i nazwisko/Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres internetowy/strona na Facebooku (wymagane)

Sprzedawane/prezentowane wyroby. Prosimy o krotki opis potrzebny do promocji wydarzenia. (wymagane)

Potrzeby organizacyjne stoiska: dostęp do prądu, stoły i krzesła, wymiar stoiska i in. (wymagane)