6-8.08.2018, sala widowiskowa BiFK, Poszukiwacze skarbów - warsztaty aktorskie dla dzieci 6-10 lat

CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE:

1) UCZESTNIK/CZKA WARSZTATÓW

Imię i nazwisko dziecka(wymagane)

Wiek dziecka

2) DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Numer telefonu rodzica(wymagane)

Adres email(wymagane)

3) OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODEBRANIA DZIECKA PO ZAJĘCIACH:

Proszę podać imię i nazwisko i numer telefonu osób upoważnionych.

CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, W TYM ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a, że dziecko uczestniczy w zajęciach nieodpłatnych.
Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia i punktualnego odbierania dziecka po zakończeniu zajęć.
Zobowiązuję się do wcześniejszego poinformowania Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy o rezygnacji mojego dziecka z uczestnictwa w zajęciach.

Dane osobowe moje i dziecka są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO*, podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
Niniejszym wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa dziecka w zajęciach organizowanym przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO* to znaczy:
a) przysługuje mi możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) jest przedstawiona w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prosty językiem;
c) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do realizacji celu, zgoda na przetwarzanie tych danych jest dobrowolna.

Przyjmuję do wiadomości informację, że Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, z siedzibą przy ul. M. Reja 10, w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica, reprezentowana przez Dyrektora – Annę Zasada, tel.: (71) 716 52 10; 533 351 410, e-mail: sekretariat@bifk.info, Inspektorem danych osobowych jest Danuta Majcher, e-mail: meksoft@vp.pl, że celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji uczestników warsztatów organizowanych przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, o przysługujących mi prawach (dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawie do przenoszenia danych), że nie jestem profilowany/a, że dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jedynie na podstawie obowiązujących przepisów i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych., że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje mi również prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego (podpis prosimy złożyć na wersji papierowej przed pierwszymi zajęciami).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć wakacyjnych zorganizowanych przez Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy.

TAKNIE

Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej BiFK, profilach internetowych zarządzanych przez BiFK oraz w mediach w celu informacji i promocji Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.


TAKNIE

Podpis rodzica/opiekuna prawnego (podpis prosimy złożyć na wersji papierowej przed pierwszymi zajęciami).