KASA W SALI WIDOWISKOWEJ BiFK

PONIEDZIAŁEK, WTOREK / CZWARTEK, PIĄTEK 

9.00-11.00      przy wejściu głównym

 11.00-14.00  pokój nr 3, I piętro

***

ŚRODA

14.00-16.00     pokój nr 3, I piętro

 

***

Kasa przy wejściu głównym czynna również na godzinę przed imprezą biletowaną, jeżeli sprzedaż biletów nie została na nią wcześniej zakończona.

Więcej informacji pod tel. 71/399-93-15 oraz 71/314-22-03. Zapraszamy.


TERMINY SPRZEDAŻY BILETÓW w KASIE BiFK

***

PIWNICA POD BARANAMI

 „NAJDZIWNIEJSZY I NAJWSPANIALSZY KABARET ŚWIATA!”

29.03.2019 (piątek), godz. 19.00, bilety 40 zł

Sala Widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Rezerwacje on-line od 04.03.2019 godz. 9.00 (szczegóły www.bifk.info)

Początek sprzedaży 06.03.2019 (środa) od godz. 16.00 – KASA wejście główne

 

***

12. GRAND OFF

 NAJLEPSZE NIEZALEŻNE  KRÓTKIE FILMY ŚWIATA

12.04.2019 (piątek), godz. 18.00, bilety 10 zł

Sala Widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Rezerwacje on-line od 11.03.2019 godz. 9.00 (szczegóły www.bifk.info)

Początek sprzedaży 13.03.2019 (środa) od godz. 16.00 – KASA wejście główne

***

TEATRZYK DLA DZIECI

„KSIĘŻNICZKA ROSA I KLIMEK”

23.03.2019 (sobota), godz. 16.00, bilety 15 zł

Sala Widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Rezerwacje on-line od 11.03.2019 godz. 9.00 (szczegóły www.bifk.info)

Początek sprzedaży 13.03.2019 (środa) od godz. 16.00 – KASA wejście główne

 

***

Koncert „USTA MILCZĄ DUSZA ŚPIEWA”

w wykonaniu solistów scen poznańskich

06.04.2019 (sobota), godz. 17.00, bilety 35 zł

Sala Widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Rezerwacje on-line od 11.03.2019 godz. 9.00 (szczegóły www.bifk.info)

Początek sprzedaży 13.03.2019 (środa) od godz. 16.00 – KASA wejście główne

 

***

 

Warszawskie COMBO Taneczne

 KONCERT J. MŁYNARSKIEGO Z ZESPOŁEM

26.04.2019 (piątek), godz. 19.00, bilety 55 zł

Sala Widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy

Rezerwacje on-line od 18.03.2019 godz. 9.00 (szczegóły www.bifk.info)

Początek sprzedaży 20.03.2019 (środa) od godz. 16.00 – KASA wejście główne

***

Więcej informacji na stronie www.bifk.info, rezerwacje@bifk.info  tel. 071/3142203 oraz 071/3999315

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 Dyrektora Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy z dn.20.09.2017

REGULAMIN BILETOWANYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ I FORUM KULTURY W OLEŚNICY
§1
Słownik pojęć:
1. BiFK – sprzedawca: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Reja 10, NIP 911-20-12-898, REGON 363375003,
2. Wydarzenie – każdy koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez BiFK,
3. Dyrektor – Dyrektor BiFK,
4. Bilet – bilet tradycyjny w formie papierowej uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez BIFK,
5. Kasa – punkt sprzedaży biletów działający w budynku BIFK- Sala widowiskowa, ul. Kochanowskiego 4, harmonogram pracy kasy zamieszczony jest na stronie internetowej www.bifk.info, w budynkach BIFK,
tel. 71 399-93-15
6. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie na bilety (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta),
7. Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (składający zamówienie na bilety poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej BIFK www.bifk.info, umowa sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego),
8. Regulamin – niniejszy Regulamin,
9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży biletu na odległość za pośrednictwem strony internetowej BIFK www.bifk.info, określające co najmniej liczbę biletów oraz Wydarzenie,
10. Faktura – faktura VAT sprzedaży.
§2
Postanowienia ogólne:
1.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy rezerwacji i sprzedaży biletów.
2.Ceny jednostkowe biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena biletu jest podawana przed złożeniem zamówienia na dane wydarzenie.
3.Informacje dotyczące poszczególnych biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
4.Kupujący składający zamówienie wyrażają zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informacje o której mowa w art.12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia zamówienia, były mu dostarczane w formie elektronicznej.
§3
Sprzedaż biletów:
1. BIFK prowadzi sprzedaż biletów w kasie zgodnie z terminarzem sprzedaży biletów.
2. Formą płatności za bilety kupowane w kasie BiFK jest gotówka.
3. Faktury dla osób fizycznych wystawiane są na żądanie Kupującego. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot do kasy paragonu fiskalnego wystawionego w dniu sprzedaży.
4. Osobom objętym programem „OLEŚNICKA KARTA DUŻEJ RODZINY” przysługują bilety ze zniżką w wysokości 50% na seanse filmowe w kinie, dla których sprzedaż biletów jest prowadzona bezpośrednio przez BIFK. Przy nabyciu biletu ze zniżką należy odpowiednio udokumentować prawo do ulgi.
5. Bilety niezarezerwowane zgodnie z §4 w rzędach od VII do XII są udostępniane również do sprzedaży w kasie.
§4
Rezerwacja i zakup biletów przez stronę internetową www.bifk.info:
1. Pula biletów przeznaczonych do rezerwacji wynosi do 140 szt. na jedno wydarzenie organizowane w sali widowiskowej w rzędach od VII do XII. Na pozostałe wydarzenia organizowane przez BiFK, na innych obiektach, pula jest ustalana każdorazowo przez Dyrektora.
2.Rezerwacja biletów dokonywana jest przez kupującego (w tym konsumenta) poprzez formularz zamówienia online na stronie www.bifk.info, na maksymalnie 50 szt. biletów na jedno wydarzenie, na podstawie jednego zamówienia, od jednego kupującego.
Przy korzystaniu z formularza zamówienia online przez osobę fizyczną (konsumenta) niezbędne jest podanie następujących danych : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej , numer telefonu kontaktowego, wydarzenie, ilość biletów oraz adres (przy zakupie biletów na fakturę VAT).
Przy korzystaniu z formularza zamówienia online przez kupującego – podmiot gospodarczy niezbędne jest podanie następujących danych : nazwa firmy, adres siedziby, NIP, adres poczty elektronicznej , numer telefonu kontaktowego, wydarzenie oraz ilość biletów.
Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest e-mail zwrotny z działu rezerwacji z nadanym numerem zamówienia.
Płatność za rezerwacje następuje przelewem tradycyjnym na konto BIFK w terminie do 3 dni roboczych od wysłania potwierdzenia zamówienia.
Rezerwacje dokonane przez podmioty gospodarcze wymagają opłacenia jedynie z konta firmowego.
W tytule przelewu prosimy podać: datę, godzinę, tytuł wydarzenia oraz nr zamówienia. Po wpływie środków na konto BIFK wysyłana jest informacja zwrotna.
Warunkiem rezerwacji biletu jest dokonanie wpłaty w wymaganym terminie, po tym terminie rezerwacja zostaje anulowana; BIFK wysyła informację zwrotną.
3.Rezerwacja biletów poza wymienionym wyżej limitem wymaga zgody Dyrektora.
4.Poszczególnym zamówieniom wpływającym do BIFK na dane wydarzenie, nadawane są numery i rezerwacje są potwierdzane. Rezerwacje przyjmowane są do 4 dni roboczych przed danym wydarzeniem.
5.Odbiór biletów następuje w godzinach pracy kasy lub najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem imprezy , na podstawie numeru rezerwacji i nazwiska osoby zamawiającej/nazwy firmy lub dowodu wpłaty. Osoba odbierająca potwierdza odbiór opłaconych biletów czytelnym podpisem wraz z datą odbioru.

§5
Zwroty biletów:
1. Zwrotu biletów zakupionych w kasie BiFK i opłaconych gotówką można dokonać na podstawie nienaruszonego biletu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon/faktura) i wypełnionego oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dowodu osobistego, najpóźniej do 7 dni roboczych poprzedzających dane wydarzenie.
2. Zwrot biletów zarezerwowanych online (na podstawie rezerwacji przez formularz zamówienia) jest możliwy WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania wydarzenia. Kupującemu (konsumentowi) zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów z użyciem rezerwacji elektronicznej, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017r. poz.683, ze zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi).
3. BiFK zwraca pieniądze za zakupione bilety w przypadku odwołania organizowanych imprez najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dane wydarzenie. Zwrot pieniędzy za bilety opłacone przelewem następuje w formie przelewu na konto do dwóch dni roboczych po dokonaniu zwrotu biletów w kasie BiFK
4. Zwrot pieniędzy za bilety zakupione w kasie BiFK następuje w formie gotówki, w dni robocze w godzinach ujętych w harmonogramie pracy kasy BiFK. Informację dotyczącą terminu zwrotu gotówki można również konsultować z pracownikiem kasy pod numerem telefonu 71/399-93-15.
5. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety w przypadku wystawienia faktury jest możliwy wyłącznie po potwierdzeniu odebrania faktury korygującej przez zwracającego bilety.

§6
Dodatkowe warunki udziału w wydarzeniach kulturalnych:
1. Bilet uszkodzony, zniszczony, który nie pozwala na identyfikację – może zostać uznany za nieważny.
2. Osoby przebywające na terenie BiFK zobowiązane są zachować bilet do ewentualnej kontroli.
3. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. BIFK zapewnia każdemu kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia kupującego.

§7
Regulamin obowiązuje od 25.09.2017 r.

 

 

Załącznik Nr 1 (81.1 KiB)